قلاویز

قلاویز دستی و ماشیبنی

نویسنده: علیاری
03 بهمن 1402
قلاویز دستی و ماشیبنی


برایدندهکردنمهرهیاجایپیچازمعمولاازقلاویزاستفادهمیکنند.

قلاویزهادونوعمیباشددستیوماشینی

قلاویزرامیتوانبهپیچتشبیهکردکهدررویبدنهآنبهمنظوزتامینرزوهزاویهبراده و همچنین زاویه گوه سه یا چهارشیار ایجاد شده است از این شیارهای قلاویز برای بهتربیرون آمدن براده فلزمی باشد و برای روغن کار قلاویز خیلی بهتر هستش و عمر قلاویز را بالا می برد.

انتهای دنباله قلاویز دستی یا ماشینی معمولا چهارگوش می سازند تا بتوان به وسیله قلاویز گردان یا دستگاه قلاویز زن حرکت دورانی آن استفاده کرد و دربعضی از قلاویزها زاویه آزاد وجود ندارد وبرخی دیگربوسیله پشت سایی دندانه ها زاویه آزاد ایجاد می گردد.


برای قلاویز کاری فلزات سخت و نرم باید اول جنس قطعه کار را تشخیص داد چون هرقلاویزی برای هر فلز یا فولادی مناسب نیست به طور مثال قلاویز فولاد با استیل تفاوت دار چونکه فولاد نسبت به استیل نرم تر می باشد

قلاویزهای موجود در جهان به دو دسته تقسیم می شوند (دستی و ماشینی )

برای کم کردن نیروی برش قلاویزهای در یک دست شامل سه قلاویز پیشرو (اول رو) میان رو (دوم رو) پس رو (آخر رو) را می سازند.برای شناخت قلاویزها روی دنباله ((پیشرو)) یک خط  قلاویز میان رو((دو خط))و برای قلاویز ((پس رو))بدون خط می باشد برای اینکه قلاویز ها در شروع کار درگیرشوند قسمت ابتدای آنها به صورت مخروطی می سازند وآن را قسمت برس می نامند.

زاویه شیب قلاویزهای اول رو دوم رو آخر رو باهم مساوی نمی باشد قسمت برش هریک از قلاویزها وظیفه شروع براده برداری را به عهده داشته وبه تدریج که به انتهای میرسند دندانه ها کامل می شود.

امتداد شیارهایقلاویز های معمولی به موازی محور مستقیم می باشد .ولی قلاویز هایی نیز وجود دارند که شیار براده آنها بصورت مارپیچ می باشد.اگر انحراف شیارهای براده این قلاویز به سمت راست باشد براده به سمت بیرون هدایت شده و ازآنها برای قلاویز کاری سوراخ ته بسته استفاده می شود چنانچه جهت مارپیچ شیار قلاویز به سمت چپ باشد براده های انتهای خوراخ را به بیرون هدایت می کند.

قلاویزها را از جنس فولادهای آلیاژی به دو بخش متریک و اینچی به صورت راست گرد و چپ گرد ساخته می شود.


 قلاویزهای دستی و ماشینی - لونا LONA- بلغاری WGW - یوگسلاو FRA

تمام حقوق مادی و معنوی وب‌سایت متعلق هست به آذران صنعت
طراحی و اجرا توسط گروه پردازش کد