دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.001
1,050,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.001
1,450,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.001
1,300,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.001
1,200,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 225-200 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 225-200 دقت 0.01
2,600,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 250-225 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 250-225 دقت 0.01
2,900,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 275-250 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 275-250 دقت 0.01
3,300,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 300-275 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 300-275 دقت 0.01
3,600,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 175-150 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 175-150 دقت 0.01
2,050,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 150-125 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 150-125 دقت 0.01
1,700,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.01
تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.01
0 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.01

میکرومترمعمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.01
0 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 200-175 دقت 0.01

میکرومترمعمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 200-175 دقت 0.01
2,400,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 125-100 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 125-100 دقت 0.01
1,550,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.01
تومان

میکرومتر خارج دوقلو 50-25

میکرومتر خارج دوقلو معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج دوقلو 50-25
  • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 75-50

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 75-50
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 50-25

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 50-25
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 25-0

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 25-0
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج آسیمیتو 100-75

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج آسیمیتو 100-75
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 125-100

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 125-100
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 1-0

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 1-0
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 2-1

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 2-1
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 3-2

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 3-2
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 4-3

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 4-3
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 5-4

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 5-4
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 6-5

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 6-5
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 7-6

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO MICROMETERS

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 7-6
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 8-7

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO MICROMETERS

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 8-7
0 تومان