دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

کلت فشنگی ER8 0.5-1.0

به علت نوسان ارز برای اطمینان از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER8 0.5-1.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER8 -1.5-2

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER8 -1.5-2
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER8-2.5-3

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER8-2.5-3
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER8-3.5-4

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER8-3.5-4
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
تومان

کلت فشنگی ER8-4.5-5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER8-4.5-5
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 0.5-1

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 0.5-1
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 1.5-2.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 1.5-2.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 2.5-3

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 2.5-3
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 3.5-4

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 3.5-4
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11-4.5-5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11-4.5-5
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 5.5-6

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 5.5-6
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER11 6.5-7

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER11 6.5-7
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER16 1.0-2.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 1.0-2.0
 • کشور سازنده: چین
0 تومان

کلت فشنگی ER16 2.0-3.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 2.0-3.0
 • برند: V.collet
 • کشور سازنده: چین
1,000,000 تومان

کلت فشنگی ER16 3.0-4.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 3.0-4.0
 • برند: V.collet
 • دقت: 0.008
 • کشور سازنده: چین
0 تومان

کلت فشنگی ER16 4.0-5.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 4.0-5.0
 • برند: V.collet
 • دقت: 0.008
 • کشور سازنده: چین
1,000,000 تومان

کلت فشنگی ER16 5.0-6.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 5.0-6.0
 • برند: V.collet
 • دقت: 0.008
 • کشور سازنده: چین
0 تومان

کلت فشنگی ER16 6.0-7.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 6.0-7.0
 • کشور سازنده: چین
0 تومان

کلت فشنگی ER16 7.0-8.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 7.0-8.0
 • برند: V.collet
 • دقت: 0.008
 • کشور سازنده: چین
1,000,000 تومان

کلت فشنگی ER16 8.0-9.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 8.0-9.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER16 9.0-10.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER16 9.0-10.0
 • برند: V.collet
 • دقت: 0.001
 • کشور سازنده: چین
1,000,000 تومان

کلت فشنگی ER20 2.0-3.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 2.0-3.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 3.0-4.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 3.0-4.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 4.0-5.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 4.0-5.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 5.0-6.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 5.0-6.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 6.0-7.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 6.0-7.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 7.0-8.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 7.0-8.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 8.0-9.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 8.0-9.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 9.0-10.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 9.0-10.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان

کلت فشنگی ER20 10.0-11.0

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

کلت فشنگی ER20 10.0-11.0
 • کشور سازنده: چین - ایتالیا - ترکیه
0 تومان