دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 30 از 35 محصول

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 4*0.35 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی M4*0.35FRA

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 4*0.35 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 5*0.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی M5*0.5FRA

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 5*0.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاو

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.75 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی درسایزهای مختلف

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.75 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.75 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 6*0.75 یوگسلاو DIN2181
0 تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*0.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*0.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*0.75 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*0.75 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*1 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 8*1 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*0.75 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*0.75 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*1 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*1 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*1.25 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 10*1.25 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 11*1 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 11*1 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 11*1.25 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 11*1.25 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتریM12*1-1.25-1.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتریM12*1-1.25-1.5  یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 12*0.5-0.75 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی دنده ریز فرا یوگسلاوی بیش از 70 سایز

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 12*0.5-0.75 یوگسلاو DIN2181
0 تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 14*0.75-1-1.25-1.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 0.75و1و1.25و1.5می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 14*0.75-1-1.25-1.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 15*1-1.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 15*1-1.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 16*1-1.25-1.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده1و1.25.1.5 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 16*1-1.25-1.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 18*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.25و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 18*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 20*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 20*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 22*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.25و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 22*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 24*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.25و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 24*1-1.25-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 26*1-1.5 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 26*1-1.5 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 27*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 27*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 28*1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 28*1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 30*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 30*1-1.5-2 یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 30*3 HSS یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 3 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 30*3 HSS یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 32*1-1.5-2 HSS یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1و1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 32*1-1.5-2 HSS یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 32*3 HSS یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 3 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 32*3 HSS یوگسلاو DIN2181
تومان

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 33*-1.5-2 HSS یوگسلاو DIN2181

قلاویز دستی فرا یوگسلاوی در گام دنده 1.5و2 می باشد

قلاویز دستی دنده ریز میلیمتری M 33*-1.5-2 HSS یوگسلاو DIN2181
تومان