دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید

مته خزینه 90درجه سایز 6.3

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 6.3
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 8.3

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 8.3
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 10.4

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 10.4
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 12

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 12
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 16

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 16
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 20

0

مته خزینه 90درجه سایز 20
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 25

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 25
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 30

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 30
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 35

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 35
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 40

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 40
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته مرغک M:1.6 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:1.6 HSS
 • کشور سازنده: ]چین درجه یک
تومان

مته مرغک M:2 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:2 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:2.5 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:2.5 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:3 HSS

برای اطلاع ازقیمت تماس بگیرید.

مته مرغک M:3 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:4 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:4 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

مته مرغک M:5 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:5 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:6 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:6 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:8 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:8 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:10 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:10 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 1

به علت نوسان ارز برای اطمینان از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 1
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 1.5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 1.5
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 2

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 2
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3.2

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3.2
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3.5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 3.5
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 0.5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 0.5
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 2.5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 2.5
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4.2

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4.2
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4.5

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته ته گرد 5%کبالتدار سایز 4.5
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان