دسته بندی محصولات

میکرومتر داخل 30-5

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 30-5
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 50-25

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 50-25
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 75-50

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 75-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 100-75

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 100-75
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 125-100

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 125-100
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 150-125

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 150-125
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 175-150

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 175-150
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل 200-175

میکرومتر داخل سنج ASIMETO

میکرومتر داخل 200-175
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 30-5

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 30-5
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال ضدآب 50-25

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال ضدآب 50-25
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 75-50

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 75-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 100-75

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 100-75
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 125-100

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 125-100
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 150-125

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 150-125
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال 175-150

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال 175-150
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل دیجیتال ضد آب 200-175

میکرومتر داخل سنج دیجیتال ASIMETO

میکرومتر داخل دیجیتال ضد آب 200-175
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 100-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-11-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 100-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 300-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-01-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 300-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 500-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-12-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 500-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 1000-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-02-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 1000-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 200-50

میکرومتر داخل میله ای کد 0-08-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 200-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 300-50

میکرومتر داخل میله ای کد 0-12-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 300-50
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 500-200

میکرومتر داخل میله ای کد 0-20-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 500-200
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 1000-200

میکرومتر داخل میله ای کد 0-40-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 1000-200
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان