دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.001
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
1,850,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.001
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
2,790,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.001
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
2,490,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.001

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.001
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
2,100,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 225-200 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 225-200 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 250-225 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 250-225 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 275-250 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 275-250 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 300-275 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 300-275 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 175-150 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 175-150 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
4,562,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 150-125 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 150-125 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
2,648,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 100-75 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
1,800,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 50-25 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: چین
1,402,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.01

میکرومترمعمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 25-0 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: چین
1,269,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 200-175 دقت 0.01

میکرومترمعمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 200-175 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
4,862,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 125-100 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 125-100 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
2,352,000 تومان

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.01

میکرومتر معمولی خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج آسیمیتو 75-50 دقت 0.01
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: چین
1,630,000 تومان

میکرومتر خارج دوقلو 50-25

میکرومتر خارج دوقلو معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج دوقلو 50-25
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 75-50

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 75-50
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 50-25

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 50-25
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
4,098,000 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 25-0

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 25-0
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
3,198,000 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج آسیمیتو 100-75

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج آسیمیتو 100-75
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 125-100

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر دیجیتال خارج سنج آسیمیتو 125-100
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 1-0

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 1-0
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 2-1

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 2-1
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 3-2

میکرومتر خارج سنج آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 3-2
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 4-3

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 4-3
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 5-4

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 5-4
 • برند:
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 6-5

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 6-5
 • برند: ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 7-6

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO MICROMETERS

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 7-6
0 تومان

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 8-7

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو ASIMETO MICROMETERS

میکرومتر خارج سنج اینچی آسیمیتو 8-7
0 تومان