دسته بندی محصولات
در حال نمایش 29 از 29 محصول

میکرومتر خارج میله ای معمولی 100-0

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 100-0
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 150-0

میکرومتر خارج میله ای سری 6 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 150-0
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 200-100

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 200-100
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 300-150

میکرومتر خارج میله ای سری 6 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 300-150
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 300-200

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 300-200
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 400-300

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 400-300
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 500-400

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 500-400
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 600-500

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 600-500
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 700-600

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 700-600
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 800-700

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 800-700
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 900-800

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 900-800
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1000-900

میکرومتر خارج میله ای سری 4 عددی

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1000-900
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1200-1000

میکرومتر خارج میله ای

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1200-1000
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1400-1200

میکرومتر خارج میله ای

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1400-1200
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1600-1400

میکرومتر خارج میله ای

میکرومتر خارج میله ای معمولی 1600-1400
 • توضیح: به علت نوسان ارز برای اطلاع ازقیمت تماس بگیرید
 • کشور سازنده: چین تحت لیسانس هنگ کنگ
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای 1800-1600

میکرومتر میله ای آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای 1800-1600
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای 2000-1800

میکرومتر میله ای آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای 2000-1800
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 100-0

میکرومتر میله ای آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 100-0
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 150-0

میکرومتر میله ای آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 150-0
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 200-100

میکرومتر میله ای دیجیتال کد6-08-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 200-100
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 300-150

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-12-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 300-150
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 300-200

میکرومتر میله ای دیجیتال کد6-12-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 300-200
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 400-300

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-16-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 400-300
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 500-400

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-20-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 500-400
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 600-500

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-24-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 600-500
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 700-600

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-28-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 700-600
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 800-700

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-32-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 800-700
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 900-800

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-36-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 900-800
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 1000-900

میکرومتر میله ای دیجیتال کد0-40-115 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج میله ای دیجیتال ضدآب سری 6عددی 1000-900
 • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
تومان