دسته بندی محصولات
دسته قلاویز سربی 12-4

دسته قلاویز به طور کلی یرای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرد .

متوان دسته قلاویزها را نسبت به قلاویزی که استفاده می شود انتحان نمود و ویزگی بارز این نوع از دسته قلاویز محدود نبودن به گرفن یک سایز از قلاویز می باشد.

دسته قلاویزها دارای دو دسته بلند که به کنترل و انتقال قدرت در هنگام قلاویز کاری و برقوکاری کمک می کند و دارای دو فک می باشد یک فک متحرک و فک دیگر ثابت می باشد که اجازه نگه داری سایزها و ابعاد مختلف قلاویز و برقو را می دهد.