دسته بندی محصولات

گیره هیدرولیک V12

عرض فک
 کارگیر
فشار هیدرولیک
ساخت
ضمانت
20 سانتیمتر
32 سانیمتر
6 تن نیرو
ایران
یکسال