دسته بندی محصولات

قلاویز هلی کویل شمس M4

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M4
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M5

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M5
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M22

قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M22
 • سایز: M22*1.5 - M22*2.5
 • کشور سازنده: ایران
900,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M6

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M6
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M7

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M7
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M8

انواع قلاویز فنرهلی کویل (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M8
 • سایز: M8*1 - M8*1.25
 • کشور سازنده: ایران
200,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M9

انواع قلاویز فنرهلی کویل (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M9
 • سایز: M9*1 - M9*1.25
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M10

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M10
 • سایز: M10*1 - M10*1.25 - M10*1.5
 • کشور سازنده: ایران
330,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M11

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M11
 • سایز: M11*1.25 - M11*1.5
 • کشور سازنده: ایران
350,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M12

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M12
 • سایز: M12*1 - M12*1.25 - M12*1.5 - M12*1.75 - M13*1.5
 • کشور سازنده: ایران
330,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M14

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M14
 • سایز: M14*1.25 - M14*1.5 - M14*2
 • کشور سازنده: ایران
600,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M16

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس(بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M16
 • سایز: M16*1.5 - M16*2
 • کشور سازنده: ایران
600,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M18

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس(بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M18
 • سایز: M18*1.5 - M18*2.5
 • کشور سازنده: ایران
700,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M20

انواع قلاویز فنرهلی کویل شمس (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M20
 • سایز: M20*1.5 - M20*2.5
 • کشور سازنده: ایران
750,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M24

انواع قلاویز فنرهلی کویل (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M24
 • سایز: M24*1.5 - M24*2.5
 • کشور سازنده: ایران
1,200,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M26*1.5

انواع قلاویز فنرهلی کویل (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M26*1.5
 • کشور سازنده: ایران
1,400,000 تومان

قلاویز هلی کویل شمس M28*1.5

انواع قلاویز فنرهلی کویل (بوش فنری)

قلاویز هلی کویل شمس M28*1.5
 • کشور سازنده: ایران
1,500,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/1

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/1
 • کشور سازنده: ایران
10,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4
 • کشور سازنده: ایران
16,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2
 • کشور سازنده: ایران
400,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8
 • کشور سازنده: ایران
250,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8
 • کشور سازنده: ایران
250,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست. نکات کلیدی در هنگام استفاده از بوش های فنری: ۱-چنانچه در قطعه ایی با مهره ی هرز شده مواجه شدید ابتدا باید

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4
 • کشور سازنده: ایران
200,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/4

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/4
 • سایز: 1/4-28 -1/4-20
 • کشور سازنده: ایران
250,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/16

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/16
 • سایز: 5/16-18 - 5/16-24
 • کشور سازنده: ایران
350,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 3/8

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 3/8
 • سایز: 3/8-24 - 3/8-16
 • کشور سازنده: ایران
380,000 تومان