دسته بندی محصولات

میکرومتر صلیبی 50-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 50-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی 100-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 100-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی 100-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 100-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی 150-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی 150-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی 300-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) ASIMETO

میکرومتر صلیبی 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی دیجیتال 150-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) دیجیتال ضدآب ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی دیجیتال 150-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) دیجیتال ضدآب ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر صلیبی دیجیتال 300-0

میکرومتر صلیبی (عمق سنج) دیجیتال ضدآب ASIMETO

میکرومتر صلیبی دیجیتال 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان